Altrex

Garantiebepalingen NL

Dit Altrex-product is met de grootste zorg ontworpen, geproduceerd en beproefd. Indien dit product volgens de instructies en naar zijn bestemming wordt gebruikt, geldt een garantie onder de volgende voorwaarden:

1. Altrex staat in voor de deugdelijkheid van het product en voor de kwaliteit van het gebruikte materiaal.

2. Onder de garantie vallende gebreken zullen door ons worden opgelost door vervanging van het gebrekkige onderdeel, van het product of door toezending van een onderdeel ter vervanging.

3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden als gevolg van:
a) Gebruik van het product in strijd met de bestemming ervan of in strijd met de gebruiksvoorschriften.
b) Normale slijtage.
c) Montage of reparatie door klant of derden (m.u.v. het aanbrengen van toegezonden onderdelen zoals bedoeld onder 2).
d) Gewijzigde overheidsvoorschriften inzake de aard of de kwaliteit van toegepaste materialen.

4. Bij levering geconstateerde gebreken moeten onverwijld ter kennis van Altrex worden gebracht.
Indien dit niet gebeurt, vervalt de garantie. Om een beroep te kunnen doen op de garantie dient het aankoopbewijs aan Altrex of uw Altrex dealer te worden verstrekt.

5. Gebreken aan het product dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking ervan ter kennis van Altrex of uw Altrex dealer te worden gebracht.

6. a) Altrex moet, wanneer een beroep op de garantiebepalingen wordt gedaan, het product in haar kwaliteitscentrum kunnen onderzoeken. De klant dient het product hiervoor ter beschikking te stellen. Indien uit het onderzoek komt vast te staan dat het product onjuist gebruikt is, worden onderzoekskosten in rekening gebracht.
b) Indien de klant onderzoek wenst door een onafhankelijk instituut zijn de kosten hiervan voor zijn rekening, wanneer uit het onderzoek komt vast te staan dat het product onjuist is gebruikt. De kosten van het onderzoek zijn ook voor rekening van de klant, wanneer Altrex voorafgaand aan een dergelijk onderzoek heeft aangeboden het product op haar kosten te repareren of te vervangen.