Altrex

Warunki gwarancji

Niniejszy produkt został zaprojektowany, wyprodukowany i przetestowany w najbardziej rzetelny sposób. Produkt użytkowany zgodnie z instrukcją i właściwym przeznaczeniem jest objęty gwarancją pod następującymi warunkami:

1. Altrex gwarantuje niezawodność produktu oraz jakość materiałów, z których został wyprodukowany.

2. Naprawiamy wszelkie usterki objęte gwarancją poprzez wymianę uszkodzonych części lub całego produktu, lub poprzez dostarczenie części do wymiany.

3. Nieobjęte gwarancją są wszelkie usterki, które powstały na skutek poniższych działań:

a) Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub niezgodne z instrukcją użytkowania.

b) Normalne zużycie produktu.

c) Montaż lub naprawa przez klienta lub przez osoby trzecie (z wyjątkiem montowania części zamiennych dostarczanych przez Altrex wspomnianych wyżej w punkcie 2).

d) Wszelkie zmiany rządowych regulacji dotyczące własności fizycznych lub jakości materiałów użytych w produkcie.

4. Wszelkie uszkodzenia wykryte w czasie dostawy powinny być niezwłocznie zgłoszone do Altrex.

Gwarancja będzie nieważna, jeżeli zgłoszenie powyższych uszkodzeń nie było natychmiastowe. Dowód zakupu musi zostać dostarczony do Altrex lub przedstawiciela Altrex w celu dokonania roszczenia gwarancyjnego.

5. Wszelkie wady produktu muszą zostać jak najszybciej zgłoszone do Altrex lub przedstawiciela Altrex, w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od wykrycia wady.

6. a) Aby zgłoszenie było zgodne z warunkami gwarancji, Altrex zastrzega sobie prawo do zbadania produktu we własnym centrum jakości. W tym celu klient zobowiązany jest do udostępnienia produktu. Jeżeli badanie wykaże, że produkt był niewłaściwie użytkowany, koszty badania poniesie klient.

b) Jeżeli klient chce, aby badanie przeprowadziła niezależna jednostka, koszt badania ponosi klient, w przypadku gdy podczas badania zostanie ustalone, że produkt był niewłaściwie użytkowany. Koszt badania również ponosi klient jeżeli, przed badaniem Altrex proponował naprawę lub wymianę produktu bez jakichkolwiek kosztów po stronie klienta.