Altrex

Záručné podmienky

Tento produkt firmy Altrex je navrhnutý, vyrobený a testovaný s najväčšou starostlivosťou. Ak sa tento produkt používa podľa pokynov a na účel, na ktorý je určený, vzťahuje sa na neho záruka pod týmito podmienkami:

1. Firma Altrex ručí za dobrú kvalitu produktu a kvalitu použitých materiálov.

2. Do záruky patriace nedostatky budeme riešiť my výmenou nedostatočnej súčasti, výrobku alebo poslaním náhradnej súčasti na výmenu.

3. Záruka sa nevzťahuje na nedostatky, ktoré sa vyskytnú v dôsledku:

a) Používania produktu v rozpore s jeho účelom alebo v rozpore s podmienkami použitia.

b) Bežného opotrebovania.

c) Montáže alebo opravy vykonanej zákazníkom alebo tretími osobami (s výnimkou inštalácie dodanýc súčastí v zmysle bodu 2).

d) Zmeny vládnych nariadení týkajúcich sa kvality použitých materiálov.

4. Nedostatky zistené pri dodaní musia byť ihneď oznámené firme Altrex. Ak sa tak nestane, záruka prepadne. Aby bolo možné robiť si nárok na záruku, musí byť predložený doklad o kúpe firme Altrex alebo vášmu Altrex predajcovi.

5. Nedostatky produktu musia byť čo najrýchlejšie, avšak v každom prípade do 14 dní po ich zistení oznámené firme Altrex alebo vášmu Altrex predajcovi.

6. a) Altrex musí v prípade odvolania sa na záručné podmienky vedieť výrobok skontrolovať v centre kvality. Zákazník je povinný poskytnúť produkt na tento účel. Ak z kontroly vyplynie, že produkt bol použitý nesprávnym spôsobom, bude potrebné uhradiť náklady na preskúmanie.

b) Ak si zákazník želá preskúmať produkt nezávislou inštitúciou, bude za to niesť náklady on sám, keďže firma Altrex pred podobným preskúmaním ponúkla opravu alebo výmenu výrobku na vlastné náklady.